V druhé polovině 19. a v první polovině 20. století přešla Evropou a Amerikou vlna katolických renouveau a zasáhla i anglosaské země. Spousta britských a amerických intelektuálů přešla ke katolické víře, mezi nejznámější konvertity první generace patřili kardinál John Henry Newman (1801-1890), v další generaci to byli např. R. H. Benson, Ronald Knox (1888-1957) či G. K. Chesterton, do ještě pozdější generace náležejí Graham Greene (1904-1991) či Evelyn Waugh (1902-1966). Jak dokládá Patrick Allitt v úvodní kapitole knihy Catholic Converts. British and American Intellectuals Turn to Rome (k dispozici na <http://www10.nytimes.com/books/first/a/allitt-converts.html>; odtud čerpám i při následující charakteristice katolických konvertitů), stát se v této době v Británii katolíkem znamenalo čelit obvinění z jakési národní zrady, příklonem k Římu se člověk dopouštěl prohřešku proti obecným mravům, z něhož vyplývala ztráta společenské prestiže, přátel, rodinného zázemí. Téměř nic, čeho ve společenském životě konvertita dosáhl, se nepočítalo, musel začít znovu, na neznámém území, přičleňuje se tak dobrovolně k menšině, a to dokonce dvojího druhu: k menšině katolické na víceméně protestantském ostrůvku nábožensky aktivních, obklopeném skeptickým mořem nevěřících.

 

                V takovém prostředí lidé, kteří se přichýlili k Římu, považovali za nezbytné svou nově nabytou víru bránit, obhajovat, zvyšovat její intelektuální prestiž; chtěli svým důvtipem, erudicí a okázalou pravověrností dokázat, že katolictví neznamená nic úpadkového a zpátečnického. Být konvertitou pro ně znamenalo mít možnost náhledu, který rodilí katolíci nemají, to jest konfrontace dvou světů, před konverzí a po ní. Je to možná tato zkušenost nesamozřejmosti víry, která je činila více než ostatní ostražitými a imunními vůči převládajícímu „duchu doby“, vůči všemu, co se vydávalo za samozřejmé a nezpochybnitelné. Konverzí na sebe prozrazovali svoji hledačskou touhu jít ke zdrojům svých duchovních potřeb, nespokojit se s tím, co jim nabízela soudobá společnost, ať už to byla víra v pokrok a úspěchy soudobé vědy či domácí anglikánská duchovní tradice.

 

                Robert Hugh Benson (1871-1914)

 

                R. H. Benson je dnes téměř zapomenutou postavou anglické literatury prvních dvou desetiletí dvacátého století, ačkoli za svého života byl postavou nadmíru sledovanou a až fanaticky obdivovanou. Rovněž prostředí, z nějž pocházel, bylo jedním z nejprominentnějších té doby: Benson byl nejmladším synem canterburského arcibiskupa Edwarda Whita Bensona a dva z jeho starších sourozenců (Arthur Christopher Benson a Edward Frederic Benson) se stali uznávanými edwardiánskými literáty. Nejdůležitějším milníkem v Bensonově životní i spisovatelské dráze je akt jeho konverze ke katolické víře, jenž je vlastně i klíčem k jeho dílu. Bensonovo přestoupení ke katolické víře v roce 1903 způsobilo senzaci, neboť byl synem anglikánského arcibiskupa a sám v téže církvi duchovním. Rok po své konverzi byl vysvěcen na kněze, intenzivně psal a podnikal přednášková turné. Do své předčasné smrti v roce 1914 vytvořil rozsáhlé dílo, české doslovy hovoří o 27 svazcích čítajících romány a drobnější prózy, sbírky kázání, apologetiku a esejistiku.

 

                Mezi jeho historické romány patří Královo dílo (The King's Achievement, 1905) či Vzdor mučení i smrti (Come Rack! Come Rope!, 1912), jejichž tematikou jsou náboženské boje v Anglii 16. století, čímž tvoří jakousi beletristickou paralelu k historiografickým pracím Chestertonovým a Bellocovým, neboť se rovněž snaží o vyvážení převládajícího, a přitom zkresleného protestantského pohledu na anglickou reformaci. Pozoruhodné jsou i utopické (přesněji řečeno dystopické) romány z budoucnosti, např. Pán světa (Lord of the World, 1907). K současnosti se váží díla Zaklínači (The Necromancers, 1909), Žádných jiných bohů (None Other Gods, 1910), Obyčejný člověk (An Avarage Man, 1913). Zkušenost konverze přímo reflektují jeho Konfese konvertity (Confessions of a Convert, 1913). 

 

                Stojí za to se zastavit nejprve u souboru vzájemně provázaných próz Neviditelné světlo (The Light Invisible, 1903, česky naposledy Vetus Via, Brno 1997). Povídky v Neviditelném světle jsou soustředěny okolo postavy staršího kněze, který vypráví mladému společníku příběhy. Co kapitola, to jedno jemně fantaskní vyprávění o silném duchovním zážitku vypravěče, jeden příběh o neviditelném, spirituálním světě kolem nás. Vyprávění se vztahuje k mezním lidským situacím v rozpětí mezi dětstvím a stářím, kdy je člověk citlivější a otevřenější vůči tajemnému kosmickému dramatu, které se odehrává kolem nás, vůči základním křesťanským pravdám. Knížka představuje Bensonovu snahu vypořádat se s křesťanskou věroukou a jejími dogmaty a je jedním z milníků na Bensonově cestě ke katolické víře. Sám říká v Konfesích o knize a o svém duchovním rozpoložení v té době: „I put away from me the contemplation of cold-cut dogma and endeavoured to clothe it with the warm realities of spiritual experience; and in the book itself I attempted to embody dogma rather than to express it explicitly.“ Benson vskutku nové ideje nepřináší, ale spíše je šatí a dovedně ilustruje.

 

                Později se od Neviditelného světla a jeho emocionality poněkud distancuje, neboť jeho cesta ke katolictví je motivována duchovní potřebou nějaké „living authority“, která by dokázala základní pravdy interpretovat bez ztráty identity a s lákavě neotřesitelnou autoritativností, jak líčí ve čtvrté kapitole svých Konfesí. Z náboženského hlediska si proto sám více cení svého vyprávění ze středověké Anglie Historie Richarda Raynala poustevníka (Richard Raynal the Solitary, 1906, česky Dobré dílo, Stará Říše na Moravě 1916). Je to téměř ryzí legenda o poustevníku Richardovi, který ze své idylické samoty putuje ke králi do Londýna s poselstvím od Boha, s poselstvím, o němž sám nemá nejmenší tušení a které způsobí královu nemoc. Jeho tělo i duše jsou pak mučeny a pokoušeny, Richard, posel Boží, nakonec umírá. Jeho příběh vypráví farář John Chaldfield, osobní svědek Richardovy svatosti, prokládaje historii vlastními komentáři a mystickými traktáty. Toto vše Benson zpracoval a přeložil z jakéhosi fragmentárního francouzského manuskriptu nalezeného v Římě, zjevně fascinován povahou zbožnosti, která z příběhu sálá, a světem, v němž se odehrává. Dějištěm příběhu není současnost, ale středověká křesťanská Anglie 15. století před osudovým reformačním rozkolem. Richard Raynal dokládá blahodárnou konvertitovu cestu ke zdroji, ke kořenům své víry. Dosvědčuje, že pod vrstvou anglikánské zbožnosti, zdánlivě tradiční a jakoby primární, je tradice ještě starobylejší, tradičnější a úctyhodnější, a to katolická. Benson objímá katolickou dogmatiku, prozkoumává ji a těší se z její krásy, hloubky a starobylosti.

 

                Hilaire Belloc (1870-1953)

 

                „Dejte člověku statek, malou živnost, řemeslnickou dílnu, člun k projížďkám, víno k popíjení – zalijte toto vše láskou Boží; uspořádejte lidský život v rytmu liturgie; a ten člověk (…) bude šťastnější než jeho protějšek v průmyslovém světě.“ Frederick D. Wilhelmsen ve snaze vystihnout Bellocův životní ideál

 

 

                H. Belloc, syn Francouze a Angličanky, konvertitky ke katolické víře, tedy konvertitou není, v katolickém renouveau sehrál však jednu z rozhodujících rolí. Vázalo jej přátelství s G. K. Chestertonem a také společné veřejné působení, v němž si od svých oponentů G. B. Shawa a H. G. Wellse vysloužili přezdívku „Chesterbelloc“, což nemění nic na tom, že mezi oběma autory panují rozdíly a že je nutno o obou pojednat jako o dvou osobnostech. V dějinách anglického písemnictví platí za jednoho z nejvšestrannějších autorů a brilantního stylistu počátku dvacátého století—v jedné jediné osobě se skrývá historik, esejista, polemik a křesťanský apologeta, zároveň básník, romanopisec, satirik a autor literatury pro děti, který vytvořil kolem sto padesáti děl.

 

                Jako nekompromisní obhájce katolické víry byl „misionářem v protestantské Anglii a jeho hlavní zbraní byla historie.“ (Frederick D. Wilhelmsen: Hilaire Belloc: Defender of the Faith. <http://catholiceducation.org/articles/apologetics/ap0035.html>) Socialistická hnutí, volnomyšlenkářství, progresivismus, scientismus, parlamentní demokracii obviňuje z neporozumění vlastním kořenům, z neschopnosti navázat na to, co by jim mělo být vlastní—na křesťanství ve své nejpůvodnější, tedy katolické podobě. Převládající anglické sebeporozumění vlastním dějinám bylo podle Belloca založeno na whigovské desinterpretaci reformace a role katolické církve. S reformací Belloc spojuje nástup kapitalismu a počátek potlačování přirozené zbožnosti ztělesněné katolictvím. Psal tedy studie a životopisy vztahující se k době anglické reformace (Wolsey (1930), Cranmer (1931), Oliver Cromwell (1927)), dále medailóny postav z francouzských dějin, hlavně z období revoluce a prvního císařství (Danton (1899), Robespierre (1901)).

 

                Bellocovým dílem proniká hluboká deziluze ze stavu moderního světa, radikální odpor k jeho hodnotám, uspořádání a směru jeho vývoje. Politickoekonomickou alternativou k němu měla být teorie a posléze i hnutí tzv. distributismu, jehož cíle částečně vyjadřuje motto v úvodu kapitoly: redistribucí majetku se dosáhne malých, jakoby středověkých venkovských soběstačných komunit, v kterých bude lidské individuum, na rozdíl od vykořisťované masy v industrializovaném moderním světě, samostatnější a svobodnější. Belloc je autorem teoretických statí a knih s hnutím úzce souvisejících, např. Otrocký stát (The Servile State, 1912).

 

                Nepominutelným žánrem Bellocova psaní byl cestopis, který jako by vystihoval nejlépe nejednoznačnost a komplikovanost Bellocovy osoby, jeho věčné poutnictví, touhu po spočinutí, identifikaci s tímto světem, nějakým zvláštním a krásným místem na něm, a zároveň neschopnost tuto touhu naplnit. Cestopis v tom nejširším slova smyslu je „asi Bellocovým nejvlastnějším žánrem, umožňujícím mu propojit lyrický popis, historickou meditaci, autobiografii a polemiku.“ (Literature Online biography, <http://lion.chadwyck.co.uk>) Nutné je jmenovat především Cestu do Říma (The Path to Rome, 1902), Okružní plavbu „Nony“ (The Cruise of the Nona, 1925; kniha, která prozrazuje autorovu námořnickou touhu) a především Čtyři pocestné, s podtitulem Směs (The Four Men. A Farrago, 1911, česky Dobré dílo, Stará Říše na Moravě 1919).

 

                Kniha je záznamem cesty čtyř nahodile se setkavších poutníků po kraji sussexském, záznamem majícím za úkol, jak se dovídáme v předmluvě, zachytit ve vzpomínce cosi, co je odsouzeno k zániku. K vypravěči, označujícímu se jako Sám, se připojuje nejprve Šedovous, poté Námořník a posléze Básník. Jedná se o různé projekce Belloca samého a jeho těkavých tužeb. Poutníci spolu cestou debatují, dohadují se i škádlí, recitují básně, zpívají písně, filosofují o věcech vážných i nevážných. Prochází přitom krajinou sussexského hrabství, která je jakoby další postavou knihy, s fyzickými i duchovními rozměry. Obé je objevováno a náležitě opěvováno: objevují se historky o dějinách Sussexu, o jeho králích, světcích, slavných bitvách i hospodách. Na konci knihy se poutník (Sám) ocitá opět sám, ale obohacen o pouť a rozhovor se sebou samým jako někým jiným. Právě vykonaná pouť domů, do rodného kraje, byla pro něj zvláštním návratem, cestou, která mu spíše dala intenzivně pocítit věčnou lidskou nenáležitost a vyhnanství. Poutník Sám říká: „Projdeme a půjdeme dál, nebudeme spokojeni, nebudeme ukojeni.“ Čtyři pocestní jsou knihou mnoha poloh: od filosofie, traktátu přes alegorizující frašku a komedii ke zpěvníku. Všechny tyto žánry zde chtěl mít Belloc zastoupeny, pokoušeje se tak o propojení svého určitého požitkářství, radosti z intimního kontaktu s okolím a věcmi, které má člověk při ruce, se smutkem a melancholií nad pomíjivostí světa a všudypřítomností smrti. Chce být někde pevně připoután, aniž by se chtěl vzdát bujarosti a dobrodružnosti své povahy.

 

                Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

 

                G. K. Chestertona netřeba mnoho představovat, neboť obecně platí, že znalost jeho díla a akcenty na jeho jednotlivé složky jsou sice proměnlivé, leč kontinuální. Té proměnlivosti důrazů se není co divit, neboť u Chestertona stejně jako u Belloca je nutno počítat s ohromným (přinejmenším stosvazkovým) a žánrově rozmanitým dílem. Chesterton působil jako novinář (což bylo jeho celoživotní povolání hned po absolvování univerzitních studií výtvarného umění), filosof a křesťanský apologetik, literární kritik, historik, romanopisec, autor detektivních příběhů, dramatik i básník.

 

                Ať už na Chestertonovo dílo budeme nazírat z jakékoliv stránky, vždy natrefíme na nějakou podobu jeho polemiky s moderní dobou, s její metafyzikou, jejím ekonomickým systémem a jejími institucemi včetně parlamentní demokracie. Tato polemika je vedena na mnoha frontách: buď přímo, ve statích, studiích či veřejných sporech s H. G. Wellsem a G. B. Shawem, nebo nepřímo, v románech a básních. Tato polemika ho dovedla ke katolictví, lépe řečeno dovolila mu jej v sobě s překvapením a úžasem objevit. Ke katolické církvi konvertoval sice až v roce 1922, avšak od samého počátku svého veřejného působení se Chesterton jevil jako z jednoho kusu, rozhodný obhájce tradice zosobněné ponejvíce katolickou církví, obklopený nemyslivou a skeptickou moderní dobou.

 

                Podobně jako Belloc se cítil ohrožen všeobecně falešným vnímáním dějin jako dějin pokroku. Usiloval o zpětný pohyb ke svobodě, to jest do středověku, doby univerzální křesťanské civilizace. To jej vřazuje mezi velké viktoriánské kritiky Ruskina a Morrise, považujících moderní život za degradující, jejichž ideálem byla předindustriální éra středověkých venkovských komunit a svobodný středověký umělec. Praktickým krokem k znovuobnovení tohoto ideálu byla propagace tzv. distributismu, teorie počítající s rozdělením soukromého majetku mezi co největší počet vlastníků, který prosazoval spolu s přítelem Bellocem.

 

                Zatímco Benson náboženská dogmata šatil a prociťoval, Chesterton je objevoval, hájil jejich právo na existenci a konfrontoval je s dobovými myšlenkovými trendy. Toto je základní úkol Heretiků (Heretics, 1905, česky Dobré dílo, Stará Říše na Moravě 1915) —nápaditě a ze všech sil polemizovat s projevy moderního života, které si Chesterton diagnostikoval jako „hereze“. Ty se projevují ve všech oblastech, ve vědě, výtvarném umění, literatuře, žurnalistice, mravech, módě. Odsuzuje současné autory, Ibsena například, za to, že jejich díla obsahují jasné vidění zla, ale žádné vylíčení ideálů. Obecný závěr Chestertonův je tento: moderní doba se vyhýbá rozhodování o tom, co je dobro, často se mluví o svobodě, o pokroku, aniž víme, co obsahují, jaký mají mít směr a proč. Takto to jde kapitolu za kapitolou, obecný problém vyložený na konkrétním příkladě; úvahy vedou od literatury, přes vědu k otázkám národnostním a sociálním. Chesterton hájí dědictví starobylých a úctyhodných pravd, hájí lidskou přirozenost a obyčejnost, existující skrze víru ve věci nadpřirozené, v pohádky, pověsti, legendy a mýty. Řečeno přímo Chestertonem: „Zrušme nadpřirozeno, a co zbude, jest nepřirozeno.“

 

                Slova ze závěru Heretiků: „Kopejme alespoň a hledejme, až objevíme svá vlastní mínění“, nás dovedou na samý práh velmi významné Chestertonovy knihy Ortodoxie (Orthodoxy, 1908, citáty jsou z vydání v Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1993): Ve snaze čelit soudobým herezím tedy autor sám sebe zavázal k nalézání pravých kořenů svého myšlení a v Ortodoxii se o to vědomě pokusil. Už v 1. kapitole nás informuje, že výsledkem je „šťastné fiasko“, tj. zjištění, že jím „objevená“ filosofie je osmnáct set let stará, že za ním „stojí celé křesťanství.“ „Pokoušel jsem se vynalézt vlastní herezi; a když jsem své dílo dokončil, zjistil jsem, že je to ortodoxní nauka.“ Potvrdila se mu tak základní křesťanská teze o našem vztahu ke světu: ve světě nejsme i jsme doma, k našemu pocitu nesamozřejmosti a úžasu nad světem patří neodlučně a paradoxně i pocit intimnosti, jistoty a zabydlenosti v něm.

 

                Ortodoxie je jakousi Chestertonovou intelektuální autobiografií, reflexí jeho vlastního myšlenkového vývoje ke křesťanství. Je to příběh o nečekaném sousedství—hledaje a buduje praktickou filosofii, Chesterton nachází křesťanskou ortodoxii. Ovšem nejedná se o běžnou apologetiku, neboť autor nás dovádí pouze k branám křesťanství a ukazuje, jak se k němu sbíhají nitky zdravého rozumu. Kniha je horlivým shromažďováním každodenních drobečků, úlomků živé zkušenosti, tříští důkazů, poukazujících k jednomu zdroji. Křesťanská víra je podle Chestertona zdravým rozumem člověka, praktickou a potřebnou výbavou. Takto mohl Chesterton sehrát v angloamerickém katolickém renouveau roli, kterou sehrál: velkého inspirátora s přímým či nepřímým vlivem na konverze další generace konvertitů G. Greena a E. Waugha a na posílení kolísající víry R. Knoxe a Dorothy L. Sayersové.