Moje první učitelská setkávání s poezií v literární výchově byla do jisté míry rozpačitá. Po absolvování pedagogické fakulty (1997) jsem se ocitl na jedné z olomouckých základních škol a byl mimo jiné postaven před úkol přiblížit žákům ve věku 12 –15 let kouzlo literatury. Pokud šlo o prózu, nebyla situace úplně marná, neboť zajímavý, napínavý, popřípadě vtipný děj dovedl pozornost studentů upoutat, ovšem s poezií jsme se potýkali mnohem více. Abych byl úplně přesný, potýkali jsme se především s poezií lyrickou, neboť skladby epické či lyrickoepické (konkrétně např. Erbenovy balady) byly brány na milost. Nevěděl jsem, jak s takovými básněmi pracovat, aby se mi podařilo překonat nedůvěru, kterou v sobě mnozí žáci vůči těmto typům textů nosí. Jak prolomit jejich pocit, že poezie je a priori něco složitého, nesrozumitelného, určeného pouze pro úzkou skupinu nadšenců. Něco, co  nemá žádný kontakt s jejich realitou.

 

                Ve druhém a třetím roce svého učitelského působení jsem v hodinách literární výchovy uskutečnil několik drobných výzkumných sond, v nichž jsem se podrobněji zaměřil na sledování vztahu žáků k vybraným básním. Studenti tyto básně hodnotili, popisovali, jak je vnímají, jaký dojem na ně z  textů vyzařuje apod. Nutno v této souvislosti podotknout, že jako absolvent humanitního oboru (český jazyk – občanská výchova) jsem neměl žádné zkušenosti s realizováním pedagogických výzkumů ani s jejich vyhodnocováním pomocí statistických metod. I přes tato značná omezení mě průběh šetření a jeho výsledky dosti překvapily. Většina žáků k posuzování básní přistoupila se spontánním elánem, neboť si najednou tyto básně mohli číst sami pro sebe, sami nad nimi přemýšlet a naprosto svobodně se k nim vyjadřovat. Najednou tu nebyl učitel, který má připravenou svoji interpretaci textu a snaží se je přimět k tomu, aby ji se vším všudy odhalili také. Koneckonců tu nebyla ani čítanka, která v sobě už samotná nese pořádný nádech školního ducha, školních povinností. Občas docházelo i k paradoxním situacím, že si žáci některé básně opisovali, a to rovněž ti, kteří rozhodně nepatřili mezi prospěchově nadprůměrné. Postupně jsem si uvědomoval nutnost pozměnit dosavadní přístup k práci s poezií v literární výchově a více využívat žákovskou spontaneitu a jejich schopnost nad texty svobodně přemýšlet.

 

                Po tříleté učitelské praxi jsem byl přijat do interní podoby doktorského studijního programu pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu na PdF UP v Olomouci (2000 – 2003) a problematika čtenářské recepce lyrické poezie se stala předmětem mé disertační práce. Výsledkům této práce bude nejspíš věnováno několik statí v příštích číslech Tématu, a proto bych se spíše zmínil o tom, jak se pokouším některé nově získané informace využít v praxi na Slovanském gymnáziu, kde učím český jazyk na nižším stupni osmileté sekce.

 

                Aby žáci ztratili z poezie přebytečný ostych, který jako by umrtvuje jejich samostatné myšlení, bylo nutné přivést je k poezii co nejblíže z druhé strany – ze strany autora. Rozhodl jsem se vést žáky nenásilným způsobem k vlastní literární tvorbě. Každý žák (tercie víceletého gymnázia) měl za úkol pokusit se napsat asi dvanáctiveršovou skladbu na libovolné téma. Vzhledem k tomu, že ve školním prostředí nemusí být básnické múzy vždy přítomny, a tudíž ani inspirace nemusí přijít, měli studenti možnost napsat svoji báseň doma během čtrnácti dnů. Jako velmi silný motivační prvek se ukázal nápad, aby básně byly odevzdány anonymně a napsané na počítači s tím, že na jejich hodnocení se bude podílet celá třída. V dalších několika týdnech jsme vždy část vyučovací hodiny věnovali četbě přinesených básní, žáci každou z nich hodnotili anonymně na desetibodové škále a z vypočítaných průměrů jsme pak sestavili žebříček úspěšnost. Při bodování je pochopitelné, že při jednom poslechu mohou studentům některé věci z básní uniknout, že velmi záleží také na jejich náladě a únavě. Snad proto jsem byl žáky vyzván, abych si i já podle svého vkusu vybral nejlepší texty.

 

                Při zveřejňování výsledků jsem se s žáky po dohodě omezil pouze na prvních deset míst, abych předešel možnému zklamání těch, jejichž texty dopadly nejhůř. Těch prvních deset autorů se pochopitelně ke svému dílu rádo přiznalo, k mému překvapení se však o svůj výsledek zajímala i řada jiných, bez ohledu na umístění a ztrátu autorské anonymity.

 

                Celý projekt, který považuji za vcelku úspěšný, mě ovšem v několika směrech překvapil. Za prvé jsem měl před zahájením obavu, že se s ním žáci v dostatečné míře neztotožní nebo že nebudou schopni napsat odpovídající texty. Za druhé jsem předpokládal, že u některých textů poznám, kdo je psal. Za třetí jsem počítal s tím, že budou výrazné rozdíly v úrovni tvorby mezi chlapci a dívkami (ve prospěch dívek). A za čtvrté jsem očekával, že studenty nebude bavit čtení takového množství básní. Nicméně mohu s uspokojením konstatovat, že jsem se ve všech těchto očekáváních mýlil. Obecně lze sice říci, že úroveň textů je velmi nevyrovnaná, totéž platí i o částech jednotlivých básní, avšak někteří studenti (ze všech básníci nikdy nebudou) napsali vzhledem ke svému věku takové básně, nad nimiž se až čtenáři tají dech. Takové, jaké bych já nikdy nenapsal. Jako by jejich autory nebyla ta divoká a na první pohled povrchní tlupa pubescentů, honosící se titulem nejzlobivější třídy nižšího gymnázia, která je pro některé učitelské kolegy téměř zlou noční můrou. Autory básní se mi odhadnout nepodařilo, naopak jsem několikrát v duchu některý z textů připisoval chlapecké části třídy, abych posléze zjistil, že autorkou byla nenápadná křehká dívka, a naopak. Uvědomil jsem si, že tyhle „děti“ nejsou obecně vůbec tak apoetické, jak se běžně jeví. Na některých jejich básních jsou patrné nádherná spontánnost a neotřelá živá fantazie, tak typické pro jejich svěží mysl, z jiných nenápadně vyčnívají první životní zklamání – taková nahlédnutí za dětství. Samozřejmě, že řada básní byla kostrbatých, některé dětinské, nesmíme však při jejich čtení ztrácet ze zřetele věk jejich autorů. Jejich výběr se stal na konci minulého školního roku (2003/2004) společně z prozaickými texty základem pro Literární almanach III.B.

 

                V červnu 2004 jsme s několika kolegy češtináři uspořádali na Slovanském gymnáziu první ročník literární přehlídky Zlatý brk aneb Odpolední počteníčko, kde měli studenti možnost přečíst svoje texty (básnické i prozaické) také před trochu jiným publikem, něž jsou spolužáci ve třídě. Rozsahem a počtem účastníků se jednalo o akci skromnou, ale z hlediska studentů to byl silný zážitek. Byl o to silnější, že předčítali svá vlastní díla.

 

                Protože se loňská třídní přehlídka poezie v hodinách literární výchovy osvědčila, pokračujeme v ní i letos. Vzhledem k tomu, že se nyní věnujeme poezii z přelomu 19. a 20. století a žáci se seznámili také se surrealismem, měli se pokusit napsat automatickou báseň. Těch třicet básní leží přede mnou na stole a teprve čekají na hromadné posuzování ve třídě, nicméně z těch, které jsem si již přečetl, cítím obecně oproti loňsku zřetelný posun kupředu – básně jsou odvážnější a uvolněnější.

 

                Následující ukázky z básnické tvorby čtrnáctiletých studentů Slovanského gymnázia však jsou zatím pouze z loňské přehlídky.

           

 

Pokoj

(Barbora Lepařová)

 

V tichém pokoji

jen hodiny tikají.

Špína a prach,

z okna temný nach.

 

Dech zrychlený,

básník zmýlený.

Tužka klouže po papíře,

básník píše,píše.

 

Chlad,tma,prázdno

avšak v očích jasno.

Úsměv na tváři

pokoj rozzáří.

Pokoj opouští prázdno,

nastává tiché krásno.

 

 

 

Jsi

(Michaela Přidalová)

 

Kdy se se mnou rozloučíš?

A řekneš: nejsi moje láska.

Kdy nás dva od sebe odloučíš

se slovy, že byla to jen sázka?

 

Kdy řekneš: tebe jsem miloval,

ale už tě nechci dále,

proč jsi mě tiše zraňoval

A hrál sis na velkého krále?

 

Kdy přiznáš, že to byla chyba

a že jsi se změnil?

Jsem jak utonulá ryba,

jsem pěnou, co jsi zpěnil.

 

Jsem diamantem bez ceny,

jsem kytkou nevonící,

celý svět je zhroucený

a jsou jen uličníci.

 

Jsi pro mne zrádnou záchranou,

kterou nemohu najít,

jsi pro mne duší svázanou,

co neví, kam dnes má jít.

 

Jsi pro mne růží bez trnů,

jsi pro mne nekonečnou pouští,

jsi bolest, při které strnu,

jsi slovem, co se nevypouští.

 

Jsi celým tichým oceánem,

jsi vůní v mém domě,

jsi tím nejsvětějším pánem,

co přichází vždy po mně.

 

Jsi každou částí mého ducha,

jsi nezkrocenou vášní,

jsi kapkou největšího sucha,

jsi básník slavný básní.

 

Jsi oázou na poušti,

jsi riskantní otázkou,

jsi přítel, co mě opouští,

jsi nelegální zakázkou.

 

Jsi jako slunce bez svitu,

jsi tůňka s čirou vodou,

jsi a přitom nejsi tu,

jsi proslavený ódou.

 

Jsi květina v přírodě,

jsi jeden velký podraz,

jsi zrnko při zlé úrodě,

jsi jako krásný obraz.

 

Jsi všechno, co jen můžu mít,

jsi všechno, co jsem chtěla,

teď jen o tom můžu snít,

proč jsem to nevěděla?

 

Jsi odraz, který opouštím,

jsi ve vesmíru mléčnou dráhou,

dnes ti už vše odpouštím,

však najdeš i ty svou pravou.

 

Snad líbí se ti moje oči

a řekneš, že mě miluješ,

snad spatříš, že i svět se točí,

a lásku věčnou slibuješ.

 

Jsi krásou, světem, skutečností,

jsi zrádný člověk za mříží,

jsi nejzajímavější ctností,

jsi jako Ježíš na kříži.

 

Jsi tím nejsladším medem,

jsi touha po vítězství,

jsi zrádnou kráskou sveden,

jsi poutník na rozcestí.

 

Jsi zatoulaný dítě,

jsi nekonečnou ulicí,

zas říkám: lásko chci tě,

jsi loutna v tichu hrající.

 

Jsi obětí zlé lásky,

jsi moře nekončící,

chci hladit tvoje vlásky,

jsi sladký med na lžíci.

 

Jsi strom, co v létě kvete,

jsi nejcennější památkou,

jsi pravda, co se plete,

jsi ohrožený oprátkou.

 

Jsi nekonečná touha,

jsi slza na mé tváři,

jsi předurčená zhouba,

jsi voják na zlé stráži.

 

Jsi hluk, který chci ztišit,

jsi v létě troška sněhu,

jsi kluk, co se chce lišit,

chce vrátit zpátky něhu.

 

Jsi nebezpečný podvod,

jsi pravda i lež k tomu,

jsi nekonečný rozvod,

jsi malý kámen v lomu.

 

Jsi celým mým světem.

jsi v tunelu světlo.

jsi nejvzácnějším květem.

jsi nebe, vesmír, peklo.

 

 

 

Utekla nám láska

(Michaela Přidalová)

 

Lásko, proč mi to děláš?

A říkáš, že jsem si to zasloužila,

ty žádné právo na mne nemáš!

Tak mě nech žít tak, jak jsem žila.

 

Já už se nechci zabývat tebou,

ani tvým srdcem a touhou po lásce.

V zimě mě prej ruce zebou,

tos říkával při procházce.

 

Nevím proč, co jsi tím dokázal?

A co se ti teď honí hlavou?

Tys mi milovat nakázal,

a byl jsi pyšný se svou slávou.

 

Říkal jsi mi miláčku,

a že mám krásný očička,

já myslela si:,,hlupáčku,

už nejsem tvoje kočička!“

 

Už nejsem ta naivní láska,

v jakou sis mě přetvořil.

Už nejsem žádná hloupá sázka,

a hra, kterou sis vytvořil.

 

Tak řekni sbohem a nech mě jít,

já nejsem tvoje kráska,

už můžeš v klidu odejít,

už utekla nám láska.

 

 

 

Lítat…

(Michaela Přidalová)

 

Ty nedokážeš lítat, co?

Vznést se k oblakům a letět jako pták.

Víš, co Ti chybí? To…

Ta víra, že přestaneš se bát.

 

Věř aspoň v moji lásku a věř mně.

Stačí udělat jen malý krok.

Přestaň si vymýšlet ty tvoje pře,

stačí krok do prázdna, či skok.

 

Vždyť lítat je tak strašně snadný.

Vidíš, jak se vznáším?

Jestli se bojíš, tak si spadni.

Promiň, jenom Tě plaším.

 

Přestaň se bát, zkus uvěřit,

že můžeš být, čím chceš být.

Na hloupý pád - ten nevěřit,

už letíš, zavři oči a můžeš snít.

 

 

 

Zapomenout…

(Markéta Turková)

 

Procházím se a hned je mi líp

Na nic nemyslím, jen jak mám žít?

Kapky deště padají na mou tvář

A já už nevím, co je to mít rád……

 

Zvláštní je pocit zapomnění

Jen ten však v mé mysli není.

Probírám vše zas a znova,

Nenapadají mne žádná slova.

Co cítím, co mně trápí,

Schovaná, jak pod černou kápí.

Vidím lidi, jak šťastní jsou,

Proč ne já……………………………?

 

 

 

 

Vše se mění

(Markéta Přidalová)

 

Četla jsem jednou Shakespearův sonet,

díky němu jsem chtěla být Monet.

Malovat, kreslit, psát knížky,

teď se na to však dívám z výšky.

 

Byla jsem v cirkuse a viděla jsem hned,

že artista přeskočil věž na jeden let.

A to byl další výběr můj,

stát se artistou stůj co stůj.

 

Pak jsem pohádku Fantagiro viděla,

ta do mé fantazie zas troškou přispěla.

Chtěla jsem být princeznou, co zachraňuje svět,

mečovat, bojovat naučit se hned.

 

Tak se mění život a my s ním,

někdy si myslím, že možná jen sním.

Mění se touhy a postoje k cíli,

dnes chci být hůlka mé dobré víly.

 

 

 

Vracím Ti srdce

(Markéta Přidalová)

 

Sleduji, jak kapka na skle teče,

já se v ní topím jako v řece.

Vzpomínám na lásku, co jsem měl,

na vánoční dárek, co jsem chtěl.

 

Ta láska jsi Ty, má krásko,

promiň já zapomněl, že nemám říkat lásko.

Nikdy jsi mi nevěřila, že Tě miluji,

smála ses, když řekl jsem, že Tě zbožňuji.

 

Chtěla jsi romantiku - tu jsem Ti dal,

já jsem chtěl Tvoje srdce - to jsem si vzal.

Myslel jsem, že jsi moje celá,

snil jsem si sen a Ty jsi bděla.

 

Najednou bác,

spadl jsem z oblaků,

rozbil se tác

pln tajemství a zázraků.

 

Těch tajemství a štěstí

chtěl jsem Ti dát.

Vidíš, dostal jsem pěstí,

já nemusím lhát.

 

Tak si to užij s Petrem,

či jak se jmenuje,

tuhle zprávu posílám Ti větrem,

snad Ti ji sděluje.

 

Tak měj se dobře lásko,

už nevyslovím nikdy krásko.

A Tobě nepatří má romantika,

už to chápu, byla to Tvá intrika.

 

Možná až se potkáme, pozdravím.

Zatím je konec, snad se uzdravím.

Z té velké lásky, co jsem Ti dal,

„Na!“ vracím Ti srdce, co jsem si kdysi tak bláhově vzal.

 

 

 

Víš, možná

(Michal Kurtiš)

 

Víš, někdy se člověk,

někdy se pořádně musí do sebe zakoukat.

Aby vlastně zjistil, jaký je…

…aby poznal sám sebe.

Podle toho pak,

bude vařit medicínu z léčivého šalvěje,

nebo do zad zapíchne ti drát.

 

Víš, někdy se ti může zdát,

že všechno je bláhové…

…žes natrefila na někoho,

kdo opravdu má tě rád.

Ale nenechej zmást se prvním dojmem klamoucím,

za okamžik pak,

může z tebe být člověk tonoucí…

 

Víš, nesmíš dát zas na všechny mé rady.

Někdy je totiž možná, lepší věřit nesmyslům,

než okusit kus kruté pravdy.

 

Víš, dávej si pozor na lidi,

a nedej na všechno co říkají.

Někdy to s tebou možná myslí dobře,

ale následky……

                                   ……ty zatají.